تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 9

 

درس 9

1- ۵مورد ازمهمترین ویژگی های حکومت رضاشاه را نام ببرید؟     ص89

 

2- در مورد وابستگی حکومت رضا شاه و تفاوت آن با دیگر حکومت های ایران را بعد از اسلام توضیح دهید.     ص89

 

3- خودکامگی و حکومت فردی رضاخان چه تأثیری بر استقلال نماد های ۳ قوه داشت توضیح دهید.     ص89

 

4- چرا انگلیس ها و رضاشاه ترویج ملی گرایی افراطی پرداختند؟ بعضی از نماد های ملی گرایی آن را نام ببرید.     ص90

 

5- اهمیت ارتش برای رضاخان و گسترش قدرت ارتش را بررسی نمایید.     ص91

 

6- در مورد اقدامات مذهبی رضاخان قبل از به سلطنت رسیدنش توضیح دهید.     ص91

 

7- در مورد اقدامات مذهبی در دوران سلطنتش را توضیح دهید.     ص92

 

8- در مورد چگونگی و علت تغییر کلاه و لباس مردان در زمان رضاشاه توضیح دهید.     ص94

9- کشف حجاب با چه هدفی و چگونه در ایران به وقوع پیوست؟     ص95

 

10- نظر مخبر السلطنه در مورد کشف حجاب چه بود توضیح دهید     ص96

 

11- واکنش مردم ایران در مورد کشف حجاب را توضیح دهید     ص96