تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 8

 

درس8

1- در مورد علت و چگونگی سقوط کابینه سیاه توضیح دهید و بگویید نتیجه آن چه شده است؟

2- علت روی کار آمدن دولت های ناپایدار چه بود آن را نام برده و عاقبتشان را بنویسید.

3- بعضی از اقدامات رضاخان برای افزایش قدرت خود را نوشته و بنویسید واکنش مدرس در مقابل آن چه بود

4- در مورد زندگی مدرس و عاقبت او بنویسید.

5-رضاخان چگونه به نخست وزیری انتخاب شد و احمدشاه چه اقداماتی انجام داد.

6- چرا رضا خانتصمیم گرفت در ایران جمهوری درست کند و چه اقداماتی انجام داد و عاقبت این جمهوری را بنویسید و بگویید مهمترین مخلف آن را.

7- بعضی از احزاب و گروه و افرادی که از اقدامات رضاخان به شدت حمایت نمودند و نام و دلیل این حمایت را بنویسید.

8-از اقدامات رضاخان که باعث شد مردم او را به عنوان یک منجی بشناسند و مورد حمایت قرار دهند را بنویسید.

9-در مورد ملک الشعرای بهار توضیح دهید.

10-با اقدامات چه کسی و چگونه شاه به سلطنت ایران رسید؟ بررسی کنید و بگویید چه کسی را به نخست وزیری انتخاب کرد.