تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 7

 

درس 7

1- علت خروج نیروهای روسیه از ایران و پیامدهای آن را بررسی کنید.     ص72

2- سه مورد از دلایل اهمیت ایران برای انگلیس را بنویسید.     ص72

3- بعضی از قیام ها و واکنش مردم ایران در برایر انگلستان را بنویسید.     ص72

4- در مورد میرزا کوچک خان و عاقبت او توضیح دهید.     ص73

5- در مورد تسلط انگلستان بر نیرو های نظامی ایران توضیح دهید.     ص74

6- نام دیگر قرار داد ۱۹۱۹ و مفاد آن را نوشته و چه اهدافی را دنبال نمود؟     ص74

7- کودتای ۱۲۹۹ چگونه به وقوع پیوست و چه اقداماتی در حین آن انجام نپذیرفت؟     ص75

8- عاملان داخلی سوم اسفند ۱۲۹۹ چه کسانی بودند. توضیح دهید و چگونگی انجام آن را بنویسید.     ص76

9- عاملان خارجی سوم اسفند ۱۲۹۹ چه کسانی بودند.توضیح دهید و چگونگی انجام آن را بنویسید.     ص76

10- چگونگی اجرای کودتای ۱۲۹۹ را نوشته و آن را بررسی کنید.     ص76

11- سید ضیاءالدین پس از اجرای کودتا چه اقداماتی انجام داد و چند ماه حکومت نمود و عاقبت او چه شد؟     ص77

12- دلایل اختلاف بین رضاخان و سید ضیاءالدین را نوشته و بگویید چه اقداماتی در این زمان رخ داد نتیجه آن چه بود.     ص78