تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 6

 

درس 6

1- پس از پیروزی انقلاب مشوطه چه اتفاقی رخ داد که انقلاب به انحراف کشیده شد؟ توضیح دهید.     ص61

2- شورای بهارستان چیست؟ چه ویژگی هایی داشت؟ توضیح دهید.      ص61

3- در مورد شیخ فضل الله نوری و عاقبت او توضیح دهید؟     ص62

4- تشدید اختلافات و درگیری میان مشروطه خواهان از کجا و چرا شروع شد؟پیامد های آ ن را بنویسید.     ص64

5- در مور اقدامات مجلس دوم برای سروسامان دادن به اوضاع کشور واکنش های روس و انگلیس در مقابل این مسئله توضیح دهید؟     ص65

6- علت اولتیماتوم روس به ایران چه بود؟ چه درخواست هایی از ایران داشت؟ واکنش های مردم و مجلس و دولت را بررسی کنید.     ص66

7- در مورد تاج گذاری احمدشاه توضیح دهید.     ص68

8- در مورد جنگ جهانی اول و واکنش ایران در مقابل آن توضیح دهید و بررسی کنید.     ص68

9- نقش بیگانگان در اداره ی امور کشور را توضیح دهید و بگویید پیامد های آن چه بود؟      ص69

10- اهمیت انقلاب مشروطه را نوشته و بگویید انحراف در آن چه پیامدهایی را به همراه داشت؟     ص69