تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 5

 

درس 5

1- جانشین مظفرالدین شاه که بود؟نوضیح دهید.     ص52

2- در مورد بی اعتنایی محمد علی شاه نسبت به مشروطه خواهان توضیح دهید.     ص52

3- قانون اساسی مشروطه دارای چه خصوصیات و شرایطی بود و چه ویژگی هایی در آن وجود داشت؟نقش شیخ فضل الله نوری را در این مورد بنویسید.     ص52

4- در مورد علامه نائینی و زندگی او توضیح دهید.     ص53

5- اصل دوم قانون چیست و توسط چه کسی ارائه شد؟     ص53و54

6- چرا شیخ فضل الله نوری با مشروطیت به مخالفت پرداخت؟     ص54

7- واکنش محمد علی شاه در مقابل متمم قانون اساسی چه بود؟ چگونه وادار به امضای آن شد؟     ص54

8- چرا روس ها مخالف انقلاب مشروطه بودند؟     ص54

 9- واکنش روش و انگلیس در مقابل انقلاب مشروطه را بررسی کنید.     ص55

10- در مورد قرارداد 1907 روس و انگلیس و مفاد آن و دلایل انقراض توضیح دهید؟     ص55

11- واکنش مردم در مقابل قرارداد 1907 چه بود؟بررسی کنید.     ص56

12- علت بستن مجلس توسط محمد علی شاه را بنویسید و بکویید به چه نامی مشهور است؟     57

13- پس از به توپ بستن مجلس سربازان محمد علی شاه به دستور او چه اقداماتی انجام دادند؟     ص58

14- واکنش مردم در شهرهای مختلف درباره استبداد صغیر چه بود؟ چه عاقبتی داشت؟     ص58