تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 4

 

درس 4

1- در مورد ترور ناصرالدین شاه و جانشین او و ویژگی هایش توضیح دهید.     ص43

 

2-در مورد ماجرای نوز بلژیکی، اقدامات او و درخواست های مردم در مورد او توضیح دهید.     ص44

 

3- دلایل نارضایتی مردم شهر های مختلف از حکومت قاجاریه چه بود؟ بعضی از آن ها را به عنوان مثال بنویسید.     ص45

 

4- در مورد بانک استقراضی و واکنش مردم در مقابل آن توضیح دهید.     ص46

 

5- علت فلک شدن بازرگان قند در تهران که بود و پیامد های آن ها را بنویسید.     ص46

 

6-مهاجرت صغری به کجا انجامید نمایندگان مردم در آن که بودند و چه کسی پیام مداوم به شاه می رسانید؟     ص47

 

7- بین مهاجرت صغری و کبری چه اتفاقاتی رخ داد و بعضی از آن ها را بررسی کنید.     ص48

 

8-مهاجرت کبری به کجا انجامید؟ رهبران مردم چه کسانی بودند و چه درخواستی داشتند؟     ص48

 

9- علت تحصن مردم تهران در سفارت انگلیس را نوشته و بگویید چه زیان هایی برای انقلاب مشروطه داشت؟     ص48

 

10- واکنش مظفرالدین شاه در مقابل در خواست های مشروطه خواهان چه بود نام ببرید و بنویسید.     ص49