تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 3

 

درس 3

1- درباره از دست رفتن سرزمین هایی از چهارسوی ایران توضیح داده و بررسی نمایید.     ص37


2- درباره غلبه استعمار بر مملکت توضیح داده و بررسی نمایید.     ص38


3- درباره استبداد دستگاه حاکم توضیح داده و بررسی نمایید.     ص39


4- درباره مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار توضیح داده و بررسی نمایید.     ص39


5- درباره ورود اندیشه های جدید توضیح داده و بررسی نمایید.     ص40


6- روزنامه های ایرانی به طور کلی به چند دسته تقصیم می شوند تقصیم بندی آن ها را نام برده و برای هر کدام مثال بزنید.     ص41


7- نقش و اهمیت روزنامه ها در آگاهی مردم ایران را بنویسید.     ص41


8- آثار روشنفکران به چند دسته کلی تقسیم می شوند . نام برده در مورد آن ها توضیح داده و برای هر کدام مثال هایی بیاورید.     ص41