تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 25

 

درس 25

1-مهمترین آرمان های انقلاب اسلامی ایران را فقط نام ببرید.     ص220

 

2- استقلال یعنی چه؟ انقلاب اسلامی دارای چه ابعادی بود؟ آنها را نام برده و توضیح دهید.      ص220

 

3- انواع استقلال را نام برده و توضیح دهید.     ص220

 

4- آزادی در انقلاب اسلامی ایران به چه معنایی می باشد؟ ویژگی های آن را بنویسید.      ص222

 

5-جمهوری اسلامی متشکل از چه کلماتی می باشد؟ دارای چه مفهومی است؟ ویژگی های آن را بنویسید.    ص223

 

6- مهمترین دستاورد های انقلاب اسلامی را نام ببرید.     ص223

 

7- مهمترین دستاورد های انقلاب اسلامی از لحاظ ابعاد سیاسی در زمینه های مختلف توضیح داده و بررسی نمایید.    ص223

 

8- 9مورد از مهمترین دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران را نام برده و یکی را توضیح دهید.    ص224

 

9- در مورد ابعاد فرهنگی انقلاب اسلامی و اهمیتی که دارا بود و ویژگی هایش توضیح دهید و بررسی کنید.    ص226

 

10-مهمترین ابعاد اقتصادی انقلاب اسلامی و زمینه های مختلفش را توضیح داده و بررسی نمایید.     ص228

 

11-رهبر انقلاب در مورد کارکرد و امتداد جریان انقلاب چه پیشنهادی را ارائه نمود توضیح دهید.     ص231