تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 21

 

 

درس21

1- علت مهاجرت امام از نجف به پاریس را توضیح داده و بررسی نمایید.     ص181

2- نتیجه مهاجرت امام از نجف به پاریس چه بود؟     ص181

3- در مورد روز دانش آموز توضیح دهید.     ص۱۸۲

4- چرا شریف امامی از نخست وزیری بر کنار شد؟چه کسی جانشین او شد و دست به چه اقداماتی زد؟     ص182

5- در مورد آیت الله طالقانی توضیح دهید.     ص182

6- در مورد هماهنگی شورای روحانیون مبارز جهت برگزاری تظاهرات بر ضد رژیم توضیح دهید.     ص183

7- در مورد فرارسیدن محرم و تأثیر آن بر حرکت انقلابی مردم توضیح دهید.     ص183

8- مهم)در مورد راهپیمایی روز عاشورا ۱۳۵۷و ویژگی های آن توضیح دهید.     ص183

9- مهم)قطعنامه عاشورای سال ۵۷ توسط چه کسی قرائت شد و به چه مواردی پرداخته بود؟     ص184

10- در مورد چگونگی روی کار آمدن بختیار و نتایج آن توضیح دهید.     ص184

11- در مورد علت و چگونگی خروج شاه از ایران و تشکیل شورای سلطنت در ایران توضیح دهید.     ص184

12- مهم)درمورد تأسیس شورای انقلاب و هدف از آن توضیح دهید.     ص185

13- در مورد تظاهرات اربعین سال ۵۷ و نتایج آن توضیح دهید.     ص185

14- در مورد پیام امام برای نظامیان بعد از خروج شاه توضیح دهید.     ص185

15- رئیس شورای سلطنت چه کسی بود و عاقبت او چه شد.     ص185

16- در مورد ورود امام به ایران و واکنش بختیار در مقابل آن توضیح دهید.     ص186

17- در مورد تشکیل دولت موقت و هدف امام از آن و ریاستش توضیح دهید.     ص۱۸۷

18- آخرین اقدامات رژیم برای حفظ موقیت برای سرکوب قیام توضیح داده و نتیجه آن را بنویسید     ص۱۸۹