تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 20

 

درس 20

1- در مورد ریاست جمهوری  کارتر اقدامات او توضیح دهید.

2- در مورد دکتر علی شریعتی و اقدامات او توضیح دهید.

3- جانشین هویدا که بود؟ دست به چه اقداماتی زد و هدف از روی کار آمدن او را بنویسید.

4- در مورد شخصیت سید مصطفی خمینی وعاقبت او توضیح دهید.

*5-  هدف از روی کار آمدن آموزگار چه بود و دست به چه اقداماتی زد؟

6-  چرا امام مرگ فرزند خود را از الطاف خفیه خداوند دانست؟

7-  در مورد سفر کارتر به ایران و پیامد های آن در مطبوعات توضیح دهید.

8-  مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه در چه موردی بود؟توضیح دهید.

9-  در مورد نخست وزیری شریف امامی و مهمترین اتفاقاتی که در زمان او رخ داد توضیح دهید.

10- در مورد قیام 17 شهریور وسرکوب آن توسط رژیم توضیح دهید.

11-  بیداری اسلامی را توضیح دهید.