تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 2

 

درس 2

1- جانشین محمد شاه که بود؟ سه اتفاق مهمی که در این زمان رخ داد را بنویسید.      ص27

 

2- در مورد اولین صدراعظم ناصرالدین شاه در طول دوران حکومت او و چهار اقدام اورا نام برده و عاقبت او را بنویسید.     ص27

 

3- هدف استعمار از ساختن فرقه های مختلف چه بود توضیح دهید با ذکر یک نمونه.     ص29

 

4- چرا ایران مجبور میشد به بیگانگان امتیاز دهدو چگونه آن ها سوءاستفاده می کردند؟بعضی آنها را نام ببرید.      ص29

 

5- در مورد قرار داد رویتر و مفاد آن و واکنش مردم در مقابل آن را توضیح دهید و بگویید چه نتیچه ای داشت.    ص30

 

6- امتیاز بانک شاهنشاهی به چه کسی داده شد؟چرا؟    ص31

 

7- امتیاز لاتاری به چه کسی داده شد او چگونه برخود نمود عاقبت این قرار داد را بنویسید.     ص31

 

8- در مورد قرار داد توتون و تنباکو و واکنش مردم در قبال آن توضیح دهید و بگویید چه عاقبتی داشت.     ص32

 

9- تالیوت چگونه و به فتوای چه کسی و با همکاری کدام روحانیون لغو شد.     ص33

 

10- در مورد خودداری زنان دربار از استعمار تنباکو توضیح دهید.     ص34

 

11- سید جلال الدین اسد آبادی که بود دو مورد از اقدامات او را بنویسید.    ص34

 

12- مهمترین نتایج لغو قرارداد توتون و تنباکو یا تالبوت را بنویسید.     ص35