تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 19

 

درس 19

1- در مورد نخست وزیری هویدا و روش او توضیح دهید.   ص162

 

2- در زمان هویدا سیاست های آمریکایی ها در ایران و خاورمیانه چه تغییراتی کرد؟     ص162

 

 3- در مورد خرید تسلیحات توسط ایران و مقایسه آنها با کشورهای دیگر جهان توضیح دهید.   ص162

 

 4- پیامد نظامی گری ایران در زمان شاه چه بود؟          ص163

 

 5- در مورد سرمایه گزاری رژیم پهلوی در شرکت های ورشکسته ی غربی و کمک های ایران به کشورهای دیگر توضیح دهید.           ص163

 

6- گسترش فساد اقتصادی را در ارکان حکومت پهلوی را توضیح دهید.              ص163

 

7- در مورد اقدامات امام و شخصیت ایشان در دوران تبعید توضیح دهید.        ص164

 

 8- مبارزات روحانیت و نقش آنها در بسیج توده های مردم توضیح دهید.               ص166

 

 9- در مورد سرکوبی و شکنجه های رژیم توضیح دهید.      ص167

 

 10- جشن های ???? ساله به چه دلیلی و چگونه برگزار شد؟در آن به چه نسائلی توجه شده بود؟        ص168

 

 11- در مورد تأسیس و تشکیل انجمن های دانشجویی در ایران و خارج از ایران توضیح دهید و بگویید چه کسانی و در چه حیطه هایی فعالیت نمودند؟      ص168

 

12- مهم)کمیته مشترک ضد خرابکاری با چه هدفی و چگونه تشکیل شد؟دست به چه اقداماتی زد؟         ص169

 

 13- مبارزات مردم بر ضد رژیم به چند دسته تقسیم می شد و هر کدام چه دیدگاه ها و نظراتی داشت؟            ص169

 

 14- در مورد شخصیت و رفتار غلامرضا تختی و عاقبت او تضیح دهید.            ص170

 

 15- نظر امام در مورد چگونگی مبارزه توضیح داده و بعضی از افراد که فعالیت داشته را نام ببرید.         ص170