تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 18

 

درس 18

1- در مورد زمان و همچنین حمله نیروهای رژیم به مدرسه فیضیه و مدرسه طالبیه تبریز توضیح دهید.

2- واکنش روحانیون شهرهای مختلف در مقابل حمله به فیضیه بررسی نمایید.

3- در مورد سخنرانی امام در ظهر عاشورای 42 و بررسی آن توسط رژیم توضیح دهید.

4- علت دستگیری امام و واکنش مردم شهرهای مختلف در مقابل این مسئله توضیح دهید.

5- واکنش مردم شهرهای مختلف و گروه های مخالف رژیم در 15خرداد را بررسی نمایید.

6- نظر فردوست در مورد قیام 15 خرداد چه بود؟ چرا این قیام به پیروزی نرسید؟

7- در مورد زندگی نامه امام به صورت خلاصه توضیح دهید.

8- پس از سرکوبی قیام 15 خرداد،رژیم دست به چه اقدامی زد؟

9- در مورد واکنش علما پس از دستگیری و اعدام احتمالی امام چه بود؟

10- (مهم) 7مورد از دستاوردهای قیام 18خرداد را نام برده .بررسی نمایید.

11- علت برکناری و روی کار آمدن منصور را بررسی نموده و اقدامات منصور را بنویسید.

12- چرا کاپیتولاسیون و قانون آن به تصویب رسید؟واکنش امام و مردم در مقابل آن چه بود؟در زمان نخست وزیری چه کسی به تصویب رسید؟و در چه تاریخی؟

13- علت و چگونگی تبعید امام از ایران را بنویسید.

14- عاقبت حسنعلی منصور چه شد؟