درس 17

1- در مورد رحلت آیت الله بروجردی وپیامد آن توضیح دهید.      ص146


2- در مورد لایحه ی انجمن ایالتی و ولایتی وتغییراتی که در آن ایجاد شد توضیح دهید.         ص147


3- نهضت دو ماهه روحانیون در چه تاریخی و چرا به وجود آمد؟ نتیجه آن چه شد؟      ص148


4- انقلاب سفید شاه و ملت با چه هدفی انجام پذیرفت ؟ واکنش اولیه روحانیون قم در مقابل آن چه شد؟    ص148


5- واکنش افراد و گروه های مختلف در مقابل بر گذاری رفراندوم انقلاب سفید و ملت چه بود ؟ هر کدام را جداگانه نام ببرید و توضیح دهید.     ص149


6- در مورد چگونگی برگذاری رفراندوم انقلاب سفید شاه و ملت و واکنش کشورهای بیگانه در مقابل آن توضیح دهید.     ص150


7- نتیجه نهایی لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه شد؟      ص150