تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 15

 

درس 15

1-   مهم)وضعیت عمومی ایران بعد از انجام کودتا ۲۸ مرداد را بررسی کنید. (۵مورد)      ص۱۳۵

 

 2- در مورد انتخابات دوره ۱۸مجلس و واکنش آیت الله کاشانی در مقابل آن توضیح دهید.   ص۱۳۶

 

3- در مورد مسافرت سر دنیس رایت توضیح دهید.     ص۱۳۶

 

4- در مورد قرار داد کنسرسیوم و نتیجهٔٔ آن توضیح دهید.      ص۱۳۷

 

5- علت کنار گذاشتن زاهدی توسط شاه و جانشین او را توضیح دهید.      ص۱۳۷

 

6- مهم)در مورد پیمان بغداد ،  علت انعقاد آن و نتایج آن توضیح دهید.   ص۱۳۸

 

7- مهم) پیماد بغداد را با قرار داد سعد آباد مقایسه نمایید.

 

8- در مورد عاقبت فدائیان اسلام توضیح دهید.

 

9- ساواک با چه هدقی،در چه سالی و به ریاست چه کسی به وجود آمد؟ بعضی از اقدامات آن رابنویسید.      ص۱۳۹

 

10- در مورد چگونگی روی کار آمدن دولت دکتر منوچهر اقبال و احزابی که در این زمان به وجود آمد و خصوصیات آنها توضیح دهید.    ص۱۴۰ 

 

11- نهضت مقاومت ملی و اقدامات آن را بررسی نمایید.    ص۱۴۰