تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 14

 

درس14

1- چگونگی انتخاب سران کودتا توسط آمریکایی ها را نوشته و توضیح دهید.  ص129

2- تبلیغات خاکستری چیست؟ با چه هدفی به اجرا در آمد؟توضیح دهید.     ص130

3- در مورد عزل دکتر مصدق توسط شاه و واکنش ایشان در مقابل این مسئله را توضیح دهید.     ص130

4- در مورد تجمع مردم در میدان بهارستان و سخنان دکتر فاطمی توضیح دهید.    ص130

5- در مورد دوره اول کودتا، زمان آن و عاقبشت توضیح دهید.      ص130

6- موج دوم کودتا در چه زمانی و چگونه به وقوع پیوست و تتیجه ی آن را نوشته و نقش اراذل و اوباش در اجرای آن را بررسی نمایید.       ص131

7- نظر نجاتی در مورد کودتا و پیامد آن را توضیح دهید.    ص132

8- بازگشت محمد رضا پهلوی و وضعیت او پس از آن را توضیح دهید.     ص133

9- نتیجهٔ نهایی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه بود؟