تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 13

 

درس13 

1-درمورد استعفای دکتر مصدق پس از دوران نخست وزیریش توضیح داده و بررسی کنید؟  ص 118

2-علت قیام 30 تیر مردم ایران چه بود؟ چه کسی رهبری این قیام را به عهده داشت؟      ص118

3-درمورد وضعیت ایران در دور دوم نخست وزیری دکتر مصدق توضیح داده و بگویید چه اتفاقی رخ داد؟    ص119

4-عوامل زمینه ساز کودتای 28مردادماه را فقط نام ببرید.     ص120

5-عملیات چکمه توسط چه کسی ارائه سد؟هدف آن چه بود؟چرا به انجام نرسید؟   ص122

6-(مهم)آژاکس توسط چه کسی و با چه هدفی برنامه ریزی و سازماندهی شد؟توضیح دهید.    ص122

7-شبکه بدامن چه کسانی بودند؟چه اهدافی داشتند؟بعضی از اقدامات آن را بنویسید.        ص124

8-مهمترین مخالفان داخلی دکتر مصدق چه کسانی بودند؟چگونه عمل نموده و چه اهدافی را دنبال می نمودند؟    ص125

9-نقش مطبوعات وابسته به کشور های بیگانه در مخالفت با دکتر مصدق براندازی او چه بود؟   ص126

10-تبلیغات خاکستری چیست؟ توسط چه کسانی و با چه هدفی ارائه گردید؟ توضیح دهید.    ص127