تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 12

 

درس12

1-در مورد قرارداد (گس - گلشتائیان)،هدف آن و پیامدهایش توضیح دهید.        ص112

2-نظر دكتر مصدق درمورد قرار داد (گس - گلشتائیان)و دیگر قرار دادهای ایران چه بود و دست به چه اقداماتی زد؟     ص112

3-در مورد حمایت مردمی از مصدق و دلیل آن توضیح دهید و نتیجهٔ آن را بنویسید.   ص114

4-نظر رزم آرا در مورد دادن امتیاز به انگلیس چه بود و چگونه عمل نمود؟عاقبتش چه شد؟       ص114

5-پس از ترور رزم آرا چه اتفاقاتی رخ داد؟ دولت انگلیس با این ترور چگونه برخورد نمود ؟    ص114

6-(مهم) در مورد چگونگی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت توضیح دهید و بگویید دولت ایران برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت چه اقداماتی انجام داد؟      ص115

7- علت و چگونگی به نخست وزیری رسیدن دکتر مصدق را نوشته و بگویید با چه شرایطی او حاظر به قبول این پست شد ؟          ص115

8-(مهم) انگلیس برای حفظ منافع خود و جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت چه کرد؟(4مورد)     ص116

9-برخورد ملت و دولت و دکتر مصدق در مقابل واکنش های ضد ملی شدن نفت چه بود؟ توضیح دهید.  ص116