تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 10

 

درس 10

1- در مورد گرایش رضاشاه به آلمان نازی توضیح دهید.     ص98

2-ایران درجنگ جهانی دوم چه سیاستی در پیش گرفت؟واکنش متحدین و متفقین در مورد این مسئله را بنویسید.     ص98

3- در مورد اشغال ایران توسط متفقین توضیح داده و بگویید با رضاشاه چگونه برخورد نمود.     ص99

4- در مورد برکناری و تبعید رضاشاه توضیح داده و بگویید او را به کجا تبعید کردند.     ص100

5- کارنامه اقدامات رضا شاه رافقط نام ببرید.     ص101

6- اقدامات رضاشاه در زمینه های صنعت کشاورزی،دامپروری و تجارت را بنویسید و بررسی کنید.       ص101

7-تخته قاپو کردن ایلات عشایری یعنی چه؟ در مورد آن توضیح دهید.     ص101

8- چرا رضا شاه سعی کرد شبکه راه ها و راه آهن را گسترش دهد؟برای رسیدن به این هدف چه اقداماتی انجام داد؟     ص101

9- در مورد قرار داد نفتی ۱۹۳۳ ونتایج آن توضیح دهید.     ص102

10- درمورد پیمان سعد آباد توضیح دهید و آن را بررسی نمایید.     ص103

11- خصوصیات شخصی و اخلاقی رضاشاه و اقدامات او در جهت افزایش قدرتش بررسی کنید.     ص103