تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 1

 

درس 1

1- در مورد ایل قاجار و سابقه ی آنها توضیح دهید .     ص17

 

2- وضعیت طایفه ی ایل قاجاردر زمان صفوی،افشار و زندیه را بنویسید.     ص17

 

3- آقا محمد خان در چه سالی تاج گذاری نمود و برای  یک پارچه کردن ایران دست به اقداماتی زد ، پایتخت او را بویسید.      ص18

 

4- جانشین آقا محمد خان که بود و در زمان او چه اقداماتی رخ داد؟     ص19

 

5- در مورد جنگ های دوره اول و دوم ایران و روس و قرار دادهایی که پس از آن ها بر ایران تحمیل شد توضیح دهید.     ص19

 

6- بعضی از اتفاقاتی که در فاصله جنگ های دوره اول و دوم ایران وروس رخ داد را نوشته و در مورد آنها توضیح داده و پیامد آن را بررسی کنید.     ص20

 

7- رساله جهادیه چیست؟ توسط کدام علما صادر شد؟ پیامد های آنها را بنویسید.     ص21

 

8- در مورد عهدنامه فین کن اشتاین توضیح داده و مفاد آن را بنویسید و بگویید برای اجرای آن چه کسی به ایران آمد.      ص22

 

9- در مورد قرار داد تیلسیت و نتایج آن توضیح دهید.      ص22

 

10- در مورد قرار داد مفصل و تعهدات ایران در آن و تعهدات انگلیس توضیح دهید.     ص22

 

11- در مورد آغاز جنگ هرات و دلایل آن توضیح داده و بگویید چه پیامد هایی به دنبال داشت.     ص23

 

12- در مورد جانشین فتحعلی شاه و روابط ایران و افغانستان در ایران توضیح دهید.     ص24

 

13- در مورد قائم مقام فراهانی و شخصیت او توضیح دهید.     ص24

 

14- در مورد عهدنامه ارزتة الروم توضیح دهید و نقش امیر کبیر در آن توضیح دهید.     ص25